Ezúton tájékoztatjuk, hogy az elektronikus úton történő vásárlás, vagy hírlevélre történő önkéntes feliratkozás során megadott személyes adatait – kötelező és/vagy önkéntes, illetőleg statisztikai adatszolgáltatástól függően – a Magazines s.r.o. (továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiak szerint kezeli.

Kötelező adatszolgáltatás:

– A 2011. évi CXII. Tv. (Infotv.) 6. §. /1/ bek. „b” pontja alapján, termékvásárlás esetén kötelező az adatszolgáltatás és adatkezelés a létrejött szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében – a Magazines s.r.o., mint adatfeldolgozó útján – az érintett jogviszony bizonylatai megőrzésére előírt ideig.
– Az adatkezelés során érintettek köre: webáruházban vásárlók.
– Az Adatkezelő a vevői, feliratkozói adatokat bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.
– Az adatgyűjtés célja: szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága; hírlevél küldése.
– Az adatkezelés időtartama: határozott idő, jogviszony bizonylatai megőrzésére jogszabályban előírt idő vagy a vevő, feliratkozó által történő leiratkozásig.
– Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő – illetőleg az adatfeldolgozó – és a házhoz szállítást végző szervezet/ek/ arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.
– Kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
Adatok továbbítása:
– Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat termékek házhoz szállítással történő megrendelése estén a kiszállítást végző harmadik személy részére továbbítani.
– Az adattovábbítás jogalapja: a vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
– Az adattovábbítás célja: termékértékesítés házhoz szállítással, átvételi helyre szállítással; elektronikus levelezés bonyolítása.
– A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, tranzakciós összeg.
– Az adatokat a következő szervezeteknek továbbítjuk: GLS futár, Google

Önkéntes adatszolgáltatás:

– A webáruház böngészése és az Adatkezelő által kezelt hirdetések során a látogatónak módja van feliratkozni a hírlevél megrendelőinek listájára. A feliratkozás során az adatszolgáltatás önkéntes.
– Az önkéntes feliratkozás során megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik félnek – az adatfeldolgozó kivételével – kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja át.
– Az önkéntes adatkezelési hozzájárulását az adattulajdonos bármikor jogosult visszavonni és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását. Az adattulajdonos kezdeményezése az adatai törlésére, módosítására a info@termeszeteshajapolas.hu e-mail címen, vagy az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikére történő továbbítással történhet. Az adatkezelő – az önkéntes adatkezelés esetén – az adattulajdonos módosítási, törlési kezdeményezését köteles legkésőbb a kezdeményezés kézhezvételétől számított egy munkanapon belül maradéktalanul teljesíteni.
– Az adatkezelés során érintettek köre: webáruházba látogatók, hírlevélre feliratkozók, akik az adatkezeléshez – adataik megadásával – önkéntesen hozzájárultak.
– Kezelt adatok köre: felhasználói név, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.
– Az Adatkezelő a látogatók adatait bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.
– Az adatgyűjtés célja: kapcsolattartás a potenciális vevőkkel, tájékoztatók, küldése, igények felmérése, google remarketing, Similar audiences
– Az adatkezelés időtartama: határozatlan idő, az adattulajdonos törlési kezdeményezéséig.
– Az adatok megismerésére kizárólag a Magazines s.r.o.. mint eladó arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.

Statisztikai adatszolgáltatás:

– A webáruház böngészése folyamán technikai információkat rögzít az adatkezelő statisztikai és remarketing célokból. (IP cím, látogatás időtartama, érdeklődésen alapuló keresés, demográfiai és földrajzi célzás, stb). Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag statisztikai célból kezeli, harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.
Jogi szabályozottság
Az adatkezelésre a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint különösen az alábbi jogszabályok előírásai az irányadók:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 17/1999 (II.5.) korm. r., és az információs önrendelkezési jogról,

Jogorvoslat:

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– törvényben meghatározott egyéb esetben.

– Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
– Amennyiben az Adattulajdonos az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
– Adattulajdonos a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá termékek megrendelése esetén az Adattulajdonos ráutaló magatartással elfogadja a Magazines s.r.o. általános szerződési feltételeit, továbbá fenti adatkezelési elveket és szabályokat.